НАЧАЛО | Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | ЗА КОНТАКТИ
НАЧАЛО | | | | |
МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО
I. Увод
1. Въведение

Основната причина за провеждането на текущото проучване е да даде отговор на някои основни въпроси, които са свързани със състоянието на предлаганите услуги в областта на управлението, маркетинга и продажбите в туристическата индустрия в България и Италия от гледна точка на потребностите на икономиката и качество на заетостта. Също така важна част от проучването заемат човешките ресурси начинът им на обучение, развитие и управление.
Общата цел на проучването е чрез трансфериране на успешни практики от Италия в областта на ефективното обучение да се укрепи капацитета на човешките ресурси, чрез обмен на ноу-хау и добри практики и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни, да се подобри качеството на работа и компетентността на заетите в туристическия отрасъл.
Настоящото проучване кореспондира пряко с моделите на интервенция, които операцията подкрепя: сътрудничество между проекти в различни страни - членки и сътрудничество между мрежи и партньорства с фокус върху специфичен въпрос или проблем, защото неговите обща и специфични цели, както и всички дейности, предвидени в него са насочени към осъществяване на транснационалното сътрудничество за обмяна на опит идеи, знания, ноу - хау, персонал по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на лицата от целевите групи.

2. Цел на проучването
1. Чрез извършването на детайлно проучване ще се събере и обобщи, информация за заетите в сферата на туризма, с цел да се очертае състоянието на туристическите услуги в България от гледна точка на потребностите на икономиката и качеството на заетостта и да се направи сравнителен анализ с добрите практики в България и Италия, с цел развитие на нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия в сферата на туризма.

2. Набиране и анализ на информация от служители от различни сфери и нива на туристическия отрасъл с цел разработване на документи с приложен характер, чрез които се очертават основните теми за организиране и провеждане на дискусии и обучения и предложения за въвеждане на иновативни практики, позоваващи се и на опита на двете държави членки на ЕС.

3. Набиране и анализ на информация от работодатели от различни сфери и нива на туристическия отрасъл с цел разработване на документи с приложен характер, чрез които се очертават основните теми за организиране и провеждане на дискусии и обучения и предложения за въвеждане на иновативни практики, позоваващи се и на опита на двете държави членки на ЕС.

4. Обработка на събраните данни с цел извеждането на добри практики, които да послужат за по-доброто управление на човешките ресурси в туризма

5. Проучване и анализиране на формите и моделите на предлаганите туристически услуги в България и Италия, с цел прилагането на добрите практики в държавите и насърчаване, чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група.

3. Задача

1. Информационен обзор – общо състояние на туристическите индустрии в България и Италия от гледна точка на проблеми, тенденции и переспективи за развитие .
2. Изготвяне на методика на проучванията и тяхното провеждане.
3. Комплектоване и обработка на информацията от проучването
4. Анализ и изводи за добри практики и формите и моделите на развитието4. Резюме

Настоящата методика представя избраните от нас проучвания. Провеждаме две успоредни изследвания на заетите в туристическите индустрии на България и Италия.

Основни субекти на нашето проучване ще са:

• Работодатели и мениджъри на ръководни длъжности
• оперативните служители

Това ще ни даде максимален отговор на нашите цели и очаквания.

Изследването е издържано икономически и ясно са дефинирани отделните му части. Определени са типът и броят на респондентите към които ще бъдат насочени изследванията, времето, нужният персонал и нужните финансови средства. Определен е начинът за набиране на данните и тяхната евентуална обработка и анализ.

При обработката на крайните резултати ще получим отговор на поставените въпроси. Използваме две разработени анкети за проучването в Италия и България. На по-късен етап, текущият доклад ще представи отговорите на проведеното от нас проучване. Поради особеността на нашето изследване, данните ще се разгледат отделно и постигнатите резултати ще бъдат изложени успоредно, ще бъдат анализирани получените данни и ще се представят отговори на поставените въпроси.

Разработка на икономически анализ за извършване на проучването чрез наблюдения и изследвания на формите и моделите за развитие на туризма в България и Италия, специален фокус ще бъде поставен върху:
структура на сектора, очаквани промени, принос към БВП, брой заети, оборот, тенденции, вкл. влияние на иновациите и др.;
форми и модели за развитие на бранша;
уменията и квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила;
очакванията, потребностите и изискванията към компетенциите, професионалната квалификация и образователно ниво на заетите в сектора;
основните проблеми и предизвикателства пред развитието на сектора;
опита на двете страни - „добри практики”, информационни системи, инструменти и партньорски мрежи;
Разработеното анкетно проучване , трябва да отговори на важни въпроси, които са свързани с опита на двете страни и да даде: дефиниране на изискванията за наемане на кадри в сферата на туристическите услуги в двете държави; дефиниране на нивата на възнаграждения в сферата; дефиниране на нивата на географската и професионална мобилност на заетите в сферата на туристическите услуги; дефиниране на компетенциите и знанията на кадрите; възможностите за стажуване; възможностите за обмяна на кадри;
Данните се обработват, така че да се получи полезна за изследването информация. Обобщената информация се анализира, като се търсят тенденции и закономерности, с които се изясняват факти и зависимости ( съждения ) относно изследвания въпрос.

II. Информация за партньорите по проекта
Чрез обмяната на опит и управленски и оперативни кадри между България чрез Орма Травел ЕООД и Италия чрез Фондация система Тоскана, ще бъдат идентифицирани иновативни подходи за прилагане, въвеждане и адаптиране на чуждестранните управленски практики на местно ниво, като по този начин ще бъдат предложени нови работещи решения.

Чрез така описаните иновации ще се подобрят съществуващите форми на интервенция като краен резултат от сътрудничество по този проект, което ще допринесе за нови решения в сферата на използването на средства от Европейския социален фонд за предоставянето на интегрирана бизнес подкрепа за малкия и среден бизнес, както и нови решения в управлението на човешките ресурси в България.
Орма Травел ЕООД като бенефициент по настоящата програма со поставя за цел създаването на иновативен като съдържание и методи на осъществяване курс за развитие на човешкия потенциал в българския туристически бранш.

2.1. Описание на Орма Травел ЕООД
Орма Травел ЕООД работи на българския пазар от 2006 година и предоставя туристически услуги в различни направления, като основен приоритет на компанията е предлагането на качествени услуги според индивидуалните изисквания на клиентите. Водеща цел на ръководството е не само туристическо настаняване, а и предлагането на цялостно решения в предстоставянето на услугите, отразяващи желанията на конкретния клиент. Орма Травел ЕООД предлага не просто туристически услуги, а решения насочени към индивидуалните търсения и цели на клиентите. Досегашния успех, както и дългогодишния опит, са гаранция за добре свършена работа. В тази връзка основен приоритет на ръководния екип е предоставяне на адекватно обучение и квалификация на лицата ангажирани с дейностите на компанията за осигуряване на най- високи стандарти по отношение на корпоративната култура, технология, техники, стандарти за качество и персонал съвместим с пазарните изисквания. Ежегодно специалисти на компанията провеждат фирмени обучения, както и постоянни курсове и обучителни семинари за предоставяните услуги.
На българския пазар от създаването си, Орма Травел ЕООД предлага специализирано туристическо обслужване като благодарение на тази си дейност фирмата е установила контакти с множество български и международни организации.

При осъществяване на основните си дейности, водещи принципи на компанията са:
Качествено развитие и управление на човешките ресурси;
Корпоративна социална отговорност;
Стратегическо бизнес планиране;
Система за обучение, идентифициране и мониторинг на нуждите на служителите от обучение;
Предоставяне подходяща и съвременна информация и консултации на клиентите;
Организиране и провеждане на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения и внедряване на европейски модели и добри практики.
Натрупания опит на Орма Травел ЕООД и широките връзки и контакти със заинтересовани страни от различни сфери на бизнеса в следствие работата на различни нива и с различни по характер организации спомага за успешното изпълнение на проекта
2.2. Фондация система Тоскана
Фондация Система Тоскана е публична организация, с основна насоченост подпомагане на регионални туристически инициативи. Специфичните ресурси, които ще добринасат за успешната реализация на предвидените дейности в настоящото проектно предложение са изключително висока квалификация на служителите, придобита в следствие на множество обучения на национално и регионално ниво. Екипа на Фондация система Тоскана притежава необходимите качества за участие в различни по своята същност проекти, като доказателство за това е успешното изпълнение на множество реализирани инициативи. Експертите в организацията са с дългогодишен опит в разработването, управлението и реализирането на различни проекти, като голяма част от тях са свързани с популяризирането на туризма в Италия, в частност регион Тоскана, под различни форми и чрез използване на специфични комуникационни стратегии.
Специфичните ресурси, които ще допринесат за успешната реализация на проектните дейности са натрупания значителен опит в адаптирането на международни модели на регионално и национално ниво, в изграждането на местни, национални и международни партньорства, както и придобитите от служителите на компанията познания по изпълнението на европейски проекти, тъй като до настоящия момент екипа на Фондация система Тоскана, е участвал като изпълнител на над 10 европейски инициативи.
Също така организацията работи в посока утвърждаване на стандарти за качество и конкурентоспособност с цел създаване на ефективна система за съвременно обучение на човешки ресурси и едновременно с това регулярни инвестиции за повишаване на капацитета на служителите и придобиване на допълнителен опит и усъвършенстване за изпълнение на регулярните дейности на организацията, свързани с анализи, проучвания, организация, участие и провеждане на разнообразни мероприятия в национален, регионален и европейски мащаб.
Фондация система Тоскана е съдействала в разработката, създаването и осъществяването на няколко туристически инициативи, между които са:
1. www.intoscana.it – официалната уеб страница на Тоскана с около над 25 000 ежедневни посетители
2. www.turismo.intoscana.it - разработване и поддържане на уеб сайт за промотиране на туризма в Тоскана. Създадения портал е третия по посещаемост туристически сайт в Европа след тези на Лондон и Париж.
3. Създаване на стратегия за развитието на Тосканския регион по проект „Джовани Си”
4. Разработване на международна борса за онлайн туризъм BTO-Buy Tourism Online
5. Участие в национални инициативи като партньори на „Граници на взаимодействие” и Комуникационен Бизнес Форум „ Road Show ...”
6. Разработване и внедряване на уеб стратегията на кампанията на Вольо Вивере Кози
7. Организиране на Фестивал дела Креатива – събитие състояло се в 5 изяви от 2006 – 2010 и с над 1,2 млн. посетители
8. Партньорство в разработването на www.zoes.it съвместно с Културна Фондация Responsabilità Etica, www.trool.it в сътрудничество с Instituto degli Innocenti) www.toscaninelmondo.org официален уеб сайт на Асоциациата на Тосканците зад граница
9. Участие в проекти финансирани от ЕС

ІІІ. Основни методи за набиране на информация и анализ
3.1 Количествени методи за набиране и анализ на социологическа информация
3.2 Качествени методи за набиране и анализ на социологическа информация
3.3 Допълващи техники за набиране на информация и анализ

Краткото описание по-долу на отделните методи, на техните силни и слаби страни, има за цел да покаже сферите им на приложимост при извършването на различни по вид и обхват мониторингови и оценъчни практики.
Според типа на получаваната информация и начина на нейното получаване, методите на изследване и анализ най-общо се разделят на две големи групи - количествени и качествени. При количествените методи се осигурява изключително висока степен на представителност на получените данни. В процеса на анализа и оценяването на проекти широко се използват и качествените методи. Основна отличителна характеристика на тези методи е тяхната по- ниска степен на структурираност и по-голямата интензивност при общуването с лицата, от които се набира информация. По този начин се отразява по-дълбоко тяхната специфика, както и богатството на контекста, за който се отнасят събираните данни. Броят на изследваните лица (респонденти) обаче, е ограничен и получаваната информация рядко е представителна за по-големи социални групи. В хода на прилагането на количествените и особено на качествените методи могат да се използват и някои специфични допълнителни техники за социален анализ.
Тъй като различните методи притежават различни възможности и имат специфични ограничения, те често се използват в някакви комбинации. В този случай трябва да се извърши такова съгласуване между тях, че получените чрез един метод резултати да бъдат съвместими с информацията, набирана чрез другите методи.
Затова от голямо значение е разумният подбор на методи и техники, които ще се използват във всеки конкретен случай. Този избор трябва да се основава на някои общи принципи, а именно:
- Какво да се изследва? Този въпрос изисква да се определи точно какъв е проблемът, чието решение търсим, и доколко изобщо някои от методите за набиране на информация и анализ са релевантни в конкретната ситуация. След това идентифицираният проблем трябва да се декомпозира, докато се стигне до конкретните въпроси, на които изследователят търси отговор.

Кого да изследваме? Изключително важно е точно да се определи какви субекти и кои групи ще се изследват, за да се набере търсената информация. При решаването на този въпрос най-съществени са три фактора, подредени по важност: заинтересованост, информираност и достъпност на източника.

• Как да се извърши изследването? Трябва да се държи сметка, че изследователят не може да задава на хората същите въпроси, които задава на себе си. От една страна, хората не притежават професионалната квалификация на учения и не владеят научната терминология. От друга страна, във всяко общество съществуват специфични културни модели, които правят някои въпроси нежелани и/или заставят хората да им дават неверни или неискрени отговори.
В много случаи тяхното незачитане води до неконтролируеми грешки и неверни резултати, обезсмислящи изразходваните пари, време и труд. За да бъдат отговорите на респондентите максимално близки до действителното им мнение, съществуват правила за формулиране на въпроси и отговори при различните методи.
3.1. Количествени методи за набиране на информация
Допитване
Допитванията са най-разпространеният количествен метод за набиране на социална информация за субективния свят и поведението на изследваните лица. Те могат да бъдат изчерпателни или извадкови в зависимост от това, дали се достига до всички единици от дадена съвкупност, или са подбрани част от тях (извадка) по някакъв принцип. Обособени единици на изследването могат да бъдат не само отделни лица, но и всякакви социални обекти, обединени от поне един общ признак - например отделни фирми, отдели във фирмата, служители или работници със сходни функции и др. Пълното множество от такива единици се нарича генерална съвкупност. Когато броят на единиците в генералната съвкупност е прекалено голям, за да бъдат обхванати всички, се избира една част от тях (т.нар. извадка) за участие в допитването. Начинът, по който се определя тази част, се нарича метод на подбор.
Според формата на общуване с респондентите, допитването се разделя на два вида - анкета (когато лицето само чете и отговаря в писмена форма на въпросите в анкетната карта) и интервю (когато въпросите се четат и отговорите се регистрират от интервюиращ). При избора между анкета и интервю трябва внимателно да се преценят множество фактори: какво е най-ниското образователно ниво в интересуващата ни съвкупност, каква е дължината и сложността на въпросника, присъстват ли в него лични и “неудобни” теми /или въпроси с конфиденциален характер/, има ли в нея групи с лошо здравословно състояние и т.н.

Според вида и формата на въпросите, допитването може да бъде стандартизирано, полустандартизирано или нестандартизирано (свободно).
Когато всички въпроси са зададени в свободна форма, без да са дадени отговори (“отворени” въпроси”), то е нестандартизирано. Когато след всеки въпрос са посочени и възможните отговори, а респондентът трябва да избира от тях (“затворени” въпроси), то е стандартизирано.

Съществуват някои специални правила за формулиране на въпроси и отговори, чието спазване осигурява максимална достоверност на отговорите на респондентите. По-важните от тях са:

• Въпросите и отговорите не трябва да съдържат внушение, което по един или друг начин да насочва изследваните лица към определени отговори, прави някои отговори по-желани или по-престижни, създавайки изкуствена възможност те да бъдат давани по-често от други;
• Когато въпросът е “затворен” (т.е предварително са формулирани възможните отговори), трябва да се предвидят всички възможни случаи, независимо от очакванията колко респонденти ще отговорят на всеки от тях;
• Въпросът и всички отговори трябва да са формулирани по равностоен начин, така че различните отговори да носят еднаква смислова стойност;
• Отговорите трябва да образуват единна скала и да се отнасят до един и същи признак;
Препоръчително е, след изготвяне на въпросника, да се проведе така нареченото “пробно изследване”. Подбират се определен брой респонденти, по възможност от най-важните подгрупи, които се очаква да присъстват в същинското допитване. Целта е да се провери как въпросникът “работи” - разбираеми ли са въпросите, подходяща ли е подредбата им, коректно ли са зададени от гледна точка на респондента, има ли мнения, които не могат да намерят своето “място” в предвидените от изследователя отговори и др.
Въз основа на информацията, получена от пробното изследване, става възможно въпросникът да се оптимизира и предварително да се избегнат някои грешки, които биха попречили на изследователя да получи по-близка до реалността картина на обществените мнения и настроения.
Вторичен анализ на данни
В случаите, когато са необходими сведения за вече отминал период, когато изследователят се нуждае от предварителна информация, за да проведе определено изследване, или изобщо не разполага с време или възможност да провежда самостоятелно изследване за набиране на нова информация, могат да се потърсят данни от вече проведени изследвания, както и статистически данни. Тази информация се анализира отново, вече от гледна точка на актуалния изследователски проблем, като за целта, ако е възможно, резултатите от наличните проучвания се подлагат на нова статистическа обработка. Това дава възможност на изследователя да проследи мненията и нагласите точно на тези групи, които са обект на интерес при разработването на конкретната оценка.
Основните предимства на вторичния анализ на данни могат да се обобщят така:
• Той е по-евтин от самостоятелното набиране на първична информация за конкретната оценка;
• Осигуряването на вторични данни е значително по-бързо;
• Набавянето на вторични данни е свързано с по-малко труд и заети с тази дейност лица;
• Набирането на вторични данни е с по-ниска степен на сложност и риск от събирането на първична информация;
• Съществуват въпроси, по които не е възможно набирането на първични данни. Така например, само оторизирана държавна институция е в състояние да изисква от фирмите информация за икономическите и финансовите показатели за тяхната дейност.
При използването на вторични данни трябва да се отчитат и три съществени ограничения, а именно:
трудности да се открият подходящите за целите на оценката вторични данни;
често липсващи показатели за надеждността и точността на тези данни;
вторичните данни не винаги са актуални.
3.2. Качествени методи за набиране на информация
Качествените методи са широко използвани при набирането и анализа на информация, използвана за извършване на мониторинг и/или оценка на политики, програми и проекти. Те притежават предимства от типа на: бързина, икономичност, възможност за набиране на по-задълбочена и нюансирана информация за мненията и поведението на изследваните лица, разбиране на социалния и културния контекст, в който се реализират политиките/проектите. Качествените методи обикновено се осъществяват чрез свободно и сравнително продължително взаимодействие с изследваните лица (респондентите).
Дискусии във фокус- групи

Този метод придобива голяма популярност в последните години и е най- разпространеният качествен метод за набиране на данни и анализ. Наименованието на метода произлиза от това, че вниманието се фокусира върху една проблемна област и разговорът се води не с един, а с няколко събеседници.

Дискусиите във фокус-групи се провеждат сред неголям брой хора (8-12 души), като участниците обсъждат няколко основни теми, свързани с осъществяваното изследване, мониторинг или оценка. Дискусиите се ръководят от опитен водещ (модератор), който въвежда темите и насочва хода на обсъжданията. Продължителността на дискусиите обичайно е не повече от час и половина - два.
Фокус-групите служат и като форум за изказване на лични мнения, тревоги и опасения, за обсъждане на спорни интереси между участниците, както и за определяне на потенциалните полета на съвместно действие. Груповите дискусии дават възможност и за кръстосана проверка (cross-check) на информацията, която е била събрана посредством други техники и могат да се използват, за да се осигурят по-разнообразни и надеждни резултати.
Ключовите фактори за успех на груповите дискусии са следните:
Първо - сценарий на дискусията
Изследователските задачи трябва да бъдат трансформирани в серия от въпроси, на които трябва да се даде отговор и които трябва да се обсъдят по време на дискусията. Той обаче има отворен характер и не е целесъобразно да се изготвя формализиран въпросник, който да се чете на респондентите.
Необходимо е да се проявява гъвкавост при реализацията на предварителния сценарий, за да не се ограничава и формализира дискусията. Много важно е да се изслушват с разбиране участниците в обсъждането и да се създадат условия за свободна и непринудена обмяна на мнения. Стриктното придържане към изготвения списък от въпроси може да доведе до загуба на спонтанността и свободата на комуникация.
Второ - избор на участници
При подбора може да се следват две стратегии в зависимост от темата и целта на дискусията.
При едната стратегия съставът на фокус групите може да се определи въз основа на общи характеристики на участниците /например - експерти, безработни, самотни майки, хора от определена етническа група, родители на наркомани и др./. Това не значи, че членовете на групата ще наложат само едно мнение или ще приемат всички изказани аргументи безрезервно. Чрез този метод се установяват типичните нагласи и ориентации на участващите по отношение на разисквания въпрос. При тези дискусии се разчита преди всичко на груповото взаимодействие и стимулиращата роля на чуждите мнения върху активността на участниците.
При втората стратегия стремежът е да бъдат представени различни социални позиции и различни гледни точки. В зависимост от целите на конкретното изследване е възможно да се съставят групи от членове с разнородни характеристики. Групите биха могли да се формират и на база резултатите от предишни изследвания. Възможно е и двете стратегии да бъдат комбинирани. В зависимост от сложността на изучаваните проблеми, броя и състава на изследваните групи, времето за провеждане на проучването и др., могат да се проведат от 2¬3 до 7-8 групови дискусии.
Трето - ефективно ръководство на дискусията
Основна фигура във фокус групите е водещият на дискусията. Добрият модератор трябва да осигури възможност на всеки участник да изразява свободно, без притеснение и без оказване на натиск своите възгледи, идеи, опасения и несъгласия с останалите участници. Водещият контролира груповите влияния, внушения и натиск, за да се избегне доминирането на един или няколко участника върху хода на дискусиите, което може да ограничи приноса на останалите.
Важно е модераторът да установи пълноценен контакт с всеки участник, като слуша внимателно, проявява уважение към различните гледни точки, избягва употребата на технически, професионални или жаргонни термини, които са трудно и нееднозначно разбирани.
Необходима е правилна ориентация относно продължителността на обсъжданията по всеки отделен въпрос, усет към изчерпването на дадена тема и плавно превключване към въвеждането на нов проблем. Разговорът се разгръща по основните теми и въпроси, набелязани предварително от изследователя, като целта на модератора е да разграничи различните становища, оценки и практики на участниците.
В заключителния етап на дискусията стремежът е точно обратният - да се намерят единни становища и оценки, които да се споделят от всички като се оценят потенциалните възможности за постигане на консенсус. Те могат да бъдат на базата както на мнения, споделени от участниците, така и на предложения на водещия - предварително зададени от изследователския екип. Тази възможност, която дава методът на груповите дискусии - изработване на консенсус между различни социални позиции - го прави особено ценен и предпочитан при оценката на публични политики, програми и проекти. Равнището, на което този консенсус е станал възможен, и дали изобщо той е постигнат, е един от ажните изследователски резултати.
Четвърто - анализ и интерпретация на резултатите
Трябва да се отбележи, че резултатите от дискусиите във фокус групите трудно се поддават на квантифициране. Поради богатството и разнообразието на изказваните идеи и становища обикновено всеки анализатор може да открие нещо, което съвпада с неговите възгледи. Би било фатално, ако той се поддаде на изкушението да подкрепи собствените си разбирания чрез тези мнения, които са в съответствие с тях.
Продуктивният анализ изисква да бъдат обхванати всички оценки, твърдения, наблюдения или възражения по всяка тема. Когато се представят получените коментари по време на дискусията, не е достатъчно те да бъдат буквално повторени, а трябва да бъдат разгледани в цялостния контекст на изводите и следствията, до които водят по отношение на изследвания проблем.
Наблюдение чрез участие (включено наблюдение)
Наблюдението чрез участие се изразява в престоя на изследователя за известен период от време в изследваната общност. За разлика от наблюдението с участие в социалната антропология, където пребиваването в общността, която се изследва, може да трае 2-3 години, наблюдението чрез участие при социалното оценяване обхваща период от няколко дни до 2-3 месеца. По време на своя престой наблюдателят се стреми да се сближи с хората от общността и да участва в ежедневните им дейности.
Основна цел на метода е да способства за разбиране в дълбочина на мотивацията и мнението на хората. Наблюдателите също така спомагат за установяване на несъответствията между това, което хората казват по време на дискусиите и интервютата и реалните им действия. Чрез систематично документиране на своите директни наблюдения наблюдателят може да осигури количествени и качествени данни, както и да формулира индикатори и въпроси за последващи изследвания.

В заключение може да се каже, че изборът на методи, които да бъдат използвани при набирането на информация и нейния анализ, зависят от множество фактори.
Сред най- значимите са:
1. Особеностите на проблемната ситуация, изискваща набиране на информация, мониторинг или оценка;
2. Съдържанието на целите и задачите, които си поставя изследването/мониторингът/оценката;
3. Изискването за ангажираност на бенефициенти, изпълнители и други заинтересовани страни
Върху избора на методи влияят и някои обективни фактори и ограничения като: времето, с което се разполага за изработване на дадена оценка;финансовите ресурси; особеностите на целевата група.
Сложността и отговорността при избора на методите налагат добра предварителна подготовка:
• натрупване на достатъчно количество информация за приложението на методите в подобни, вече осъществени изследвания;
• консултации с експерти;
• преценка на силните и слабите страни на подходящите за конкретния случай методи;
• избор на комбинация от методи с цел компенсиране на недостатъците на едни с потенциала на други;
• съгласуване на избраните методи с възложителите на анализа или оценката.


IV. Същност, цели, задачи, и методи на проучването

След задълбочен анализ на предимствата, недостатъците и възможностите, методите, на които се спряхме за целите на настоящото изследване са както следва:
• анкета;
• дълбочинни интервюта и
• наблюдение чрез участие.


Същност на изследването

Изследването ще се проведе чрез анкети, които са специално разработени за всяко едно от направленията. Анкетите се състоят от 20 въпроса за работодателите и 21 въпроса за служителите. Всеки един въпрос е специфично насочен към конкретен аспект, който искаме на изследваме. Анкетата се състои от 15 базисни въпроса, които се повтарят и 5 (съответно 6) специфични въпроса насочени по-конкретно към функцията, която изпълнява всяко едно от направленията.

Изследването ще се проведе в две основни направления ( две успоредно проведени изследвания ):

• направление 1 - проучване на висш мениджърски състав / работодатели в туристическия бранш в Италия и България;
• направление 2 - проучване на среден мениджърски и оперативен кадрови състав в туристическия бранш в Италия и България;


Проучване Ръководни кадри

1 Да се засегнат въпроси свързани с техните компетенции;
2 Да се представят ползи от реализирането на проекта;
3 Да се разбере нагласата на ръководството за по нататъшно сътрудничество ;
4 Да се съпоставят получените резултати;
5 Да се направят изводи за целесъобразността на проекта.

Проучване на персонал


1 Получаване на обратна връзка на важни за нас въпроси за дискусията, която ще се проведе;
2 Получаване на обратна връзка за осъществяването на проекта;
3 Перспективи за развитие и обмяна на опит и идеи помежду им;
4 Да помогне за решаването на проблеми в развитието, визията и стратегията на отраслите в двете държави;
5 и много др

Методически обхват на проучването

Основна цел на дейността е да очертаят насоки за ефективното и целесъобразно развитие на човешките ресурси в туристическия отрасъл. Също така да се даде ясна представа за състоянието на предлаганите услуги в областта на управлението, маркетинга и продажбите при предлагането на туристически услиги в България и Италия от гледна точка на потребностите на икономиката и качество на заетостта.
Дейността кореспондира пряко с общата и следните специфични цели на проекта, а именно:
Осъществяване на транснационалното сътрудничество, по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на заинтересовани организации в сферата на туризма в България и Италия;
Обмяна на опит идеи, знания, ноу - хау, персонал, чрез съвместно изпълнение на проекта;
Изграждане на партньорства с фокус върху туризма в двете държави чрез взаимодействие за изграждане на мрежи за развитие на алтернативни перспективи, както и за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми и т. н;
Развитие на човешките ресурси чрез осъществяване на транснационалното сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на служители, ангажирани в сферата на туризма с цел развитие на нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия сферата на туризма;
Разпространение и обмяна на информация и опит;
Повишаване на обществената информираност чрез разпространение и трансфер на иновативните резултати в прилаганите практики;
Осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на заложените в проекта дейности;
Чрез извършването на детайлното проучване ще се идентифицират и анализират основните проблеми и потенциалните възможностите за развитие на туристическите компании.
Системен Анализ
Параметри

Като най-важни параметри в текущото проучване решихме да поставим следните:
• Дефиниране на изискваниятаи критерии за наемане на персонал
• Основните проблемите между работодателите и служителите
• Дефиниране на компетенциите и знанията на кадрите
• Равнищата на действителното и желаното заплащане в сектора
• Тенденции и влияние към иновациите
• Проблеми в бизнес средата
Променливите, които определихме:

• Вид на организацията;
• Численост на персонала;
• Полова структура;
• Образователна структура;
• Възрастова структура;
• Желание и възможност за географска мобилност

Проектиране на изследването
Методически особености на изследването.

При разработването на нашата анкета, следва да се вземат под внимание следните фактори:
а) лицето, което ръководи анкетата - ръководител, анкетьор и др. да изясни целта на анкетата, ръководи съставянето на анкетната карта, поставя въпро¬сите сам (при устната анкета) или в писмена форма с помощта на анкетен лист, карта и анкетьори;
б) лицата, групата, които се анкетират - отговарят писмено или устно на поставените им въпроси;
в) информацията, която се получава в резултат от писмените или устните отговори на анкетираните лица - след съответната обработка и анализ, да послужи като основа за изводи и заключения;
г) ситуацията, в която се провежда анкетата - тя включва, както посочените досега лица, така и условията, при които се провежда.

Предимства при избора на писмено анкетно проучване и получаване на набор от информация вследствие на него
тази форма на анкетата е много икономична, тъй като могат едновремен¬но да се анкетират значителен брой лица;
вероятността за оказване на определено влияние върху резултатите при писмените анкети, е по-малка в сравнение с устните форми на анкетата;
по правило писмената форма на анкетата е по-целенасочена, по-обмислена, т.е. по-добре подготвена в сравнение с устната;
гарантирането анонимността на анкетираните - обстоятелство, което се отразява положително върху повишаване обективността и достоверността на резултатите.
Система за съставяне на въпросите и отговорите на анкетите

За изготвяне на анкетата и въпросите в нея е необходимо да се използват следните методи и похвати на съставяне на въпросите.
1. Да се предпочитат ясни, кратки и разбрани формулировки: избягване на чужди думи, с изключение на специални термини касаещи туристическия отрасъл, както и сложни изречения.
2. Да се избягват прекалено дълги въпроси, тъй като с това се затруднява разбирането, и анкетирания реагира не върху целия въпрос, а на отделни елементи от него.
3. Да се употребяват еднозначни въпроси, които не водят до двусмислено тълкуване. Тук трябва да се съблюдава изискването да не се свързват тематично много въпроси един с друг, което също затруднява разбирането.
4. Да се избягва поставянето на въпроси, които надхвърлят възможностите на анкетираните. Трябва предварително да е гарантирана вероятността, че анкетираните са запознати задоволително с проблематиката, която се анкетира. Тук също трябва да има мярка по отношение на патентовите възможности на анкетираните лица.Д
5. Да се предпочитат конкретни и да се избягват по-общи въпроси. В този смисъл малко полза има от въпроси, които имат за съдържание типични прояви в хората, а е по-добре да се пита конкретно, например колко часа се изразходват за учене в къщи, колко часа играят децата на ден и т.н.
6. Да се избягват т.нар. сугестивни и насочващи въпроси. Тук трябва да се избягват и такива въпроси, които са алтернативни и в случая само едната алтернатива може да се посочи

При изготвяне на възможните отговори към всеки въпрос да се използват следните методи на формирането им:
1. Затворени въпроси – когато са дадени определени варианти за отговор
2. Отворени въпроси – с възможност за изразяване на свободен отговор, това спомага за изразяване на собствено мнение относно въпроса. Този тип въпроси са два вида- с възможност за по-кратък отговор и с възможност за изразяване на мнение отност зададения въпрос в цял абзац.
3. Комбинация между отворен и затворен въпрос – когато са дадени определени възможности, но се дава възможност и за изразяване на свободно мнениеПрепоръки при съставяне на анкетните въпроси

1. Включване само на най-важните въпроси, отго¬ворите на които дават необходимата на изследователя информация. Спазване принципът за икономия на времето и усилията на изследователите и на анкетираните. Да се търси чрез анкетата събирането на информация, която по друг начин не може да бъде получена.
2. Формулирането на въпросите трябва да бъде разбираемо за анкети¬раните и да отговаря на тяхното образователно равнище и специални знания, с цел да се получи най-пълна комуникация между изследователя и анкетираните.
3. Въпросите трябва така да се формулират, че анкетираните да могат да отговарят на тях.
4. Да се избягват въпроси, които биха предизвикали нежелание за отговор на анкетираните или поставянето им в неблагоприятно за тях положение.
5. Анкетната карта да бъде съставена като система от въпроси и отговори с различен характер и различни по вид и структура, с цел постигане на по-голяма обективност на получената информация.


Ниво на изследователска намеса

• При изследване No1 насочено към мениджърите на ръководни длъжности:
Силна намеса т.е управляващо въздействие. Първият тип анкета ще е насочена към персонала, които работи в управляващите звена. Проучването ще се осъществи чрез анкета, състояща се от 20 въпроса.

• При изследване No2 насочено към работници и служители:
Средна намеса върху респондентите. Проучването ще се осъществи чрез анкета, състояща се от 21 въпроса.

Времеви хоризонт
Двете проучвания ще се проведат успоредно, относно изготвянето на анкети и събирането на информация.

1. Изготвяне на анкети и проучване на двете целеви групи в Италия и България:

Два месеца ще е времето, необходимо за да се съставят два вида анкети за двете целеви групи, да се предоставят за попълване на съответните респонденти и да се нанесат таблично с цел по лесното последващо анализиране.

2. Анализ на резултатите:
Необходимото време за да се обобщят набраните отговори от анкетите ще е един месец. Анализът на резултатите следва да включва подробна разбивка на видовете въпроси по групи, обобщаване на дадените отговори. На следващ етап ще се изведат конкретни зависимости и параметри. Като последен етап на анализа ще се определят конкретни теми и въпроси, които да бъдат предложени за обсъждане на предстоящата работна среща.

Метод на набиране на данни

При изследване номер 1

Чрез Анкетьор и анкета на хартиен носител. Анкетата се носи лично от физическо лице и той присъства фиктивно по време на нейното попълване.
Чрез изпращане на анкетен формуляр по електронна поща и получаване на отговор по същия начин

При изследване номер 2:

Чрез Анкетьор и анкета на хартиен носител. Анкетата се носи лично от физическо лице и той присъства фиктивно по време на нейното попълване.
Чрез изпращане на анкетен формуляр по електронна поща и получаване на отговор по същия начин


Последователност при провечдане на изследването


1. “Стратегическо планиране на анкетата” - Определяне на целите и характеристиките на анкетата ( времеви хоризонт, цели, основен мотив, сегментиране на пазара, проверка за икономическа обосновка, ниво на намеса, методи за набиране и прочие ). Условно сме разделили анкетираните на две групи, тъй като така техните отговори ни дават максимално ясна представа за нашето проучване. Избираме комбинация от два метода за събиране на информация:
чрез анкетьори – защото смятаме,че е най-добрият начин за комуникация с хората, показване на уважение и значимост на тяхното мнение за нашето проучване.
чрез електронна поща – защото запазваме анонимността на анкетираните.
Информацията получена от изследването ( чрез анкети ) ще се обработи в срок от един месец. Резултатите ще послужат за да се определят темите, които ще бъдат дискутирани по време на работните срещи.
2. Изготвяне на анкетите. (Електронен вариант, които да се разпространи на хартиен носител или по електронна поща ). Анкетите трябва да бъдат изработени така, че да ни даде максимално ясни отговори.
3. Изготвяне на придружително писмо.
4. Предварително уведомяване на респондентите.
5. Проява на интерес и съгласие за сътрудничество или отказ за участие

Първи случай:
Това проучване е насочено към ръководните кадри в туристическите индустрии на България и Италия. При изготвянето на анкетата взехме под предвид следните особености и преминахме през следните етапи

Изработихме анкета от 20 въпроса, която да обхваща ключови за нашето проучване насоки.
След получаване на одобрение на анкетата започнахме генерирането на информация.
Анализ на получената информация. Изготвяне на план и пресмятане на ключовите цели, заложени в изследването.

Втори случай:
Това проучване е насочено към кадри на оперативно или средно управленско равнище, заети в туристическите индустрии на България и Италия. Анкетата, която беше изготвена за тази група съдържа 21 въпроса. Отговорите ще са основна предпоставка за изготвянето на окончателната формулировка на темите за дискусия. При провеждането на проучването преминахме през следните етапи:
Изработихме анкета от 21 въпроса, която да обхваща ключови за нашето проучване насоки.
След получаване на одобрение на анкетата започнахме генерирането на информация.
Анализиране на получените резултати. Изготвяне и предлагане на анализа за систематизиране на крайните резултати.


Критерии при съставяне и избор на въпроси в анкетата

Въпросите от анкетата трябва да са специално подбрани, за да обхванат максимално ревалентна информация в максимално малък обем от въпроси поради следните причини:
1. Дългите анкети отегчават респондентите
2. Анкетите са насочени към работещи - те нямат много свободно време
3. По-лесно ще бъдат обработени данните и ще се бъдат формулирани отделни теми за дискусия.
4. Възможност за ясно дефиниране на зависимости между двете държави, отнасящи се до човешките им ресурси;
5. Лесно анализиране на възможностите за добри практики;

Групиране на въпросите без да се обособяват обаче, като такива и да се спази стремежа да не се изисква цитиране на конфеденциални данни. Това дава известна гъвкавост на респондентите в отговорите си и известна гъвкавост в получаването на информация. Въпросите са максимално опростени, което спомага както за тяхното попълване, така и за систематизирането на получената информация в бъдеще.

Първа група въпроси

Идентификационни въпроси
Целта на тези въпроси е да изясни на първо място вида, типа и големината на структурата, чийто представител анкетираме. Освен това те ни дават информация относно възрастова, образователна и полова структура както на организацията, така и на извадката.
Втора група въпроси

Въпроси, касаещи състоянието на заобикалящата бизнес среда
Тези въпроси дават възможност на анкетираните свободно да изрязят своето мнение относно проблемите, възможностите и тенденциите в развитието на туристическия сектор.

Трета група въпроси
Въпроси, касаещи управлението на човешките ресурси
Тези въпроси са от основно значение за провежданата анкета. Чрез тях ще се даде отговор на основната цел на настоящото проучване, тоест ще се изградят параметри и ще се определят конкретни теми за предстоящата дискусия. Поставените отговори на този тип въпроси ще бъдат обобщени и ще се изведат резултати, чрез които да се спомогне провеждането на работната среща. Този тип въпроси ще са полезни за да се разбере какви теми са от значение за служителите и ръководството. Акцентът ще бъде поставен основно върху:
Процесите по набиране на персонал
Проблемите, които възникват между работодатели и служители
Популярните подходи за обучение и развитие на персонала, в това число стажуване и обмяна на персонала
Степента на географска и професионална мобилност на заетите в сферата на туризма.


Четвърта група въпроси
Свързани с възнагражненията на служителите
Тази група въпроси ще засегне аспекти от това дали трудовото възнагражнение, което получават служителите, ги удовлетворява. Отговорите на тези въпроси ще са важни, за да може да се направи съпоставка между заетите в туризма в двете държави, както и между конфронтиращите се гледни точки на работодатели и


“Този документ е създаден в рамките на проект: \"Трансфер на иновации в туризма\" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Орма Травел ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”


НАЧАЛО      РАННИ ЗАПИСВАНИЯ      ХОТЕЛИ ОНЛАЙН      ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046      EVA AIR      Rent-a-car      Orma Travel © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио