НАЧАЛО | Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | ЗА КОНТАКТИ
НАЧАЛО | | | | |
Доклад от проведени проучвания в България
ДОКЛАД
за резултатите от проведено проучване
в България и Италия в изпълнение на Дейност 3
Изготвил: Мария ИгнатоваВЪВЕДЕНИЕ
Стратегическа цел на Европейския съюз към 2010 г. е създаването на най-конкурентоспособната в света, динамична, основана на знания икономика с повече и по-качествени работни места и по-висока социална кохезия. Този процес изисква наличие на условия за съхранение и поддържане на природното и културно- историческото наследство; баланс на икономическата активност и природосъобразния начин на живот; иновации в технологичен аспект; обмен на добри практики и придържане към тенденциите на клъстерни общности.

В началото на 21-ви век туризмът е водеща индустрия в много страни и се налага като най-бързо разрастващ се икономически сектор по отношение на валутни приходи и разкриване на нови работни места. Международният туризъм е най-големият източник на приходи от износ и същевременно най-важният фактор в платежните баланси на значителна част от националните икономики в света. Той стимулира инвестициите в инфраструктурата, създава приятелски междукултурни връзки и като цяло допринася за подобряване на условията на живот на местното население.

Основната цел за провеждането на настоящото проучване е да даде отговор на някои основни въпроси, свързани със развитието на човешките ресурси, подобряване на конкурентоспособността и адаптивността на заетите лица в сферата на туризма. Поради това че трудът на заетите в туризма е изключително разностранен и многообразен и е свързан с познания не само на един-единствен специфичен отрасъл е изключително важно от значение развитието и познанието на персонала. Именно затова централно място в проучването заемат човешките ресурси - обучение, развитие и управление.
Проучването премина през три етапа: подготвителен, същински и заключителен.
Подготвителният етап обхваща следните дейности:
1. Изготвяне на методика на проучването;
2. Формулиране на въпросите за провеждане на анкетата.
Същинският етап обхаваща:
1. Проучване сред работодателите и мениджъри на ръководни длъжности заети в сферата на туризма
2. Проучване сред служители, заети в сферата на туризма
Заключителният етап включва:
1. Обобщаване на резултатите;
2. Изготвяне на доклад.

Основни субекти на нашето проучване ще са работодателите и мениджъри на ръководни длъжности, както и работници и служители на фирми заети в туризма. Това ще ни даде максимален отговор на нашите цели и очаквания.

Изследването е издържано икономически, като ясно са дефинирани отделните му части. Определен е начинът за набиране на данните и тяхната евентуална обработка и анализ.

След обработка на крайните резултати бихме имали ясен отговор на поставените по-долу въпроси. Използваме два вида разработени анкети. На по-късен етап, текущият доклад представя отговорите на проведеното от нас изследване. За целта:
1. Разработено е анкетно проучване , което трябва да отговори на важни за нашето проучване въпроси, които са свързани с опита на двете страни - дефиниране на изискванията за наемане на кадри в сферата на туристическите услуги в двете държави; дефиниране на нивата на възнаграждения в сферата; дефиниране на нивата на географската и професионална мобилност на заетите в сферата на туристическите услуги; дефиниране на компетенциите и знанията на кадрите; възможностите за стажуване; възможностите за обмяна на кадри;

2. Данните се обработват по строго определен начин, с което се получава полезната за изследването информация. Събраната информация се анализира, като се търсят тенденции и закономерности, с които се изясняват факти и зависимости ( съждения ) относно изследвания въпрос.
3. Направен е икономически анализ за извършване на проучването чрез наблюдения и изследвания на формите и моделите за развитие на компаниите в България и Италия, специален фокус ще бъде поставен върху:
структура на сектора, очаквани промени, принос към БВП, брой заети, оборот, тенденции, вкл. влияние на иновациите и др.;
форми и модели за развитие на бранша;
уменията и квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила;
професионалната квалификация и образователно ниво на заетите в сектора;
основните проблеми и предизвикателства пред развитието на сектора;
опита на двете страни - „добри практики”, информационни системи, инструменти и партньорски мрежи;

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА – ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА
Чрез обмяната на опит и управленски и оперативни кадри между България чрез Орма Травел ЕООД и Италия чрез Фондация система Тоскана, ще бъдат идентифицирани иновативни подходи за прилагане, въвеждане и адаптиране на чуждестранните управленски практики на местно ниво, като по този начин ще бъдат предложени нови работещи решения.

Чрез така описаните иновации ще се подобрят съществуващите форми на интервенция като краен резултат от сътрудничество по този проект, което ще допринесе за нови решения в сферата на използването на средства от Европейския социален фонд за предоставянето на интегрирана бизнес подкрепа за малкия и среден бизнес, както и нови решения в управлението на човешките ресурси в България.
Орма Травел ЕООД като бенефициент по настоящата програма си поставя за цел създаването на иновативен като съдържание и методи на осъществяване курс за развитие на човешкия потенциал в българския туристически бранш.

2.1. Описание на Орма Травел ЕООД
Орма Травел ЕООД работи на българския пазар от 2006 година и предоставя туристически услуги в различни направления, като основен приоритет на компанията е предлагането на качествени услуги според индивидуалните изисквания на клиентите. Водеща цел на ръководството е не само туристическо настаняване, а и предлагането на цялостно решения в предстоставянето на услугите, отразяващи желанията на конкретния клиент. Орма Травел ЕООД предлага не просто туристически услуги, а решения насочени към индивидуалните търсения и цели на клиентите. Досегашния успех, както и дългогодишния опит, са гаранция за добре свършена работа. В тази връзка основен приоритет на ръководния екип е предоставяне на адекватно обучение и квалификация на лицата ангажирани с дейностите на компанията за осигуряване на най- високи стандарти по отношение на корпоративната култура, технология, техники, стандарти за качество и персонал съвместим с пазарните изисквания. Ежегодно специалисти на компанията провеждат фирмени обучения, както и постоянни курсове и обучителни семинари за предоставяните услуги.
На българския пазар от създаването си, Орма Травел ЕООД предлага специализирано туристическо обслужване като благодарение на тази си дейност фирмата е установила контакти с множество български и международни организации.

При осъществяване на основните си дейности, водещи принципи на компанията са:
Качествено развитие и управление на човешките ресурси;
Корпоративна социална отговорност;
Стратегическо бизнес планиране;
Система за обучение, идентифициране и мониторинг на нуждите на служителите от обучение;
Предоставяне подходяща и съвременна информация и консултации на клиентите;
Организиране и провеждане на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения и внедряване на европейски модели и добри практики.
Натрупания опит на Орма Травел ЕООД и широките връзки и контакти със заинтересовани страни от различни сфери на бизнеса в следствие работата на различни нива и с различни по характер организации спомага за успешното изпълнение на проекта.
2.2. Фондация система Тоскана
Фондация Система Тоскана е публична организация, с основна насоченост подпомагане на регионални туристически инициативи. Специфичните ресурси, които ще добринасат за успешната реализация на предвидените дейности в настоящото проектно предложение са изключително висока квалификация на служителите, придобита в следствие на множество обучения на национално и регионално ниво. Екипа на Фондация система Тоскана притежава необходимите качества за участие в различни по своята същност проекти, като доказателство за това е успешното изпълнение на множество реализирани инициативи. Експертите в организацията са с дългогодишен опит в разработването, управлението и реализирането на различни проекти, като голяма част от тях са свързани с популяризирането на туризма в Италия, в частност регион Тоскана, под различни форми и чрез използване на специфични комуникационни стратегии.
Специфичните ресурси, които ще допринесат за успешната реализация на проектните дейности са натрупания значителен опит в адаптирането на международни модели на регионално и национално ниво, в изграждането на местни, национални и международни партньорства, както и придобитите от служителите на компанията познания по изпълнението на европейски проекти, тъй като до настоящия момент екипа на Фондация система Тоскана, е участвал като изпълнител на над 10 европейски инициативи.
Също така организацията работи в посока утвърждаване на стандарти за качество и конкурентоспособност с цел създаване на ефективна система за съвременно обучение на човешки ресурси и едновременно с това регулярни инвестиции за повишаване на капацитета на служителите и придобиване на допълнителен опит и усъвършенстване за изпълнение на регулярните дейности на организацията, свързани с анализи, проучвания, организация, участие и провеждане на разнообразни мероприятия в национален, регионален и европейски мащаб.
Фондация система Тоскана е съдействала в разработката, създаването и осъществяването на няколко туристически инициативи, между които са:
1. www.intoscana.it – официалната уеб страница на Тоскана с около над 25 000 ежедневни посетители
2. www.turismo.intoscana.it - разработване и поддържане на уеб сайт за промотиране на туризма в Тоскана. Създадения портал е третия по посещаемост туристически сайт в Европа след тези на Лондон и Париж.
3. Създаване на стратегия за развитието на Тосканския регион по проект „Джовани Си”
4. Разработване на международна борса за онлайн туризъм BTO-Buy Tourism Online
5. Участие в национални инициативи като партньори на „Граници на взаимодействие” и Комуникационен Бизнес Форум „ Road Show ...”
6. Разработване и внедряване на уеб стратегията на кампанията на Вольо Вивере Кози
7. Организиране на Фестивал дела Креатива – събитие състояло се в 5 изяви от 2006 – 2010 и с над 1,2 млн. посетители
8. Партньорство в разработването на www.zoes.it съвместно с Културна Фондация Responsabilità Etica, www.trool.it в сътрудничество с Instituto degli Innocenti) www.toscaninelmondo.org официален уеб сайт на Асоциациата на Тосканците зад граница
9. Участие в проекти финансирани от ЕС

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ПРОУЧВАНЕ В ИТАЛИЯ И БЪЛГАРИЯ
Управлението на човешките ресурси се характеризира като дейност на ръководителите на съответните равнища по управлението на хората в трудовия процес.

То изисква висока квалификация и подготовка на ръководителите и включва:
1. Мотивиране на служителите
2. Комуникации;
3. Лидерство;
4. Ръководство на отделни групи във фирмите;
5. Разрешаване на конфликти.


Управлението на човешките ресурси се разглежда и като дейност на ръководителите, която зависи от стратегическите цели на организацията и е насочена към:
• Разработване на различни политики, програми и планове за формиране, развитие и заплащане на човешките ресурси, както и за усъвършенстване на взаимодействието на ръководството с подчинените служители;
• Планиране, организиране, ръководене и контролиране на работни-ците и служителите;

• Подбор, наемане, подготовка, оценяване и мотивация на заетите;

• Създаване на условия и предпоставки за пълноценно използване на хората в трудовия процес и за постигането на максимални резултати в сферата

 В хода на същинското проучване от проведената анкета в България бяха получени отговори в 52 анкетни карти

В изследваните в настоящото проучване компании, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и ценности. Голямо значение се отдава на способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентно способността на стопанската единица , чрез осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в процеса на работа. Управлението на човешките ресурси е процес, който се стимулира и е повлиян от технически и организационни промени в средата, в която функционира стопанската единица.

Това подчертава голямото значение на участието на мениджърите на ръководни длъжности в процеса на формиране на фирмената култура.

Точно управлението на човешки ресурси , заема централно място в стратегическата дейност на висшия ешелон и в двете фирми. Тази идея, се усвоява, развива и предвижва непосредствено от управленските екипи.
Това налага нуждата от стратегическата интеграция и силната култура. Те се формират на основата на лидерския стил на ръководството.
Стратегическата интеграция и силната култура се нуждаят от хора, привързани към фирмената стратегия и са готови за промяна, като приемат и прилагат културата в проучваните предприятия.

В изследването са използвани следните критерии, характерни за управлението на човешки ресурси:

изискванията за наемане на кадри в сферата на туристическите услуги в двете държави;
нива на възнагражденията в сферата;
нивата на географската и професионална мобилност на заетите в сферата на туристическите услуги;
дефиниране на компетенциите и знанията на кадрите;
възможностите за стажуване;
възможностите за обмяна на кадри;

Резултатите от запитването в България и Италия, показват следното:

степента на приложение на практиката на управление на човешките ресурси в бизнес-процеса е била пряко свързана с наличието в организацията на справедливи отношения между хората, взаимно доверие и отговорност у ръководителите

хората, работещи в характерните за управлението на човешки ресурси условия, демонстрират голяма увереност в съхранението на своите работни места и по висока степен на удовлетвореност от труда си;

в Италия, където принципа на човешките ресурси е реализиран в по-голяма степен на съвременно технологично ниво, степента на мотивираност при служителите е значително по-висока.

Резултатите от проведеното проучване показват, че един от основните фактори за мотивираност на служителите е делегирането на отговорности и заплащането.

За да може обаче да се делегират права, работниците и служителите в бранша трябва да са способни да поемат отговорности в рамките на възложената им работа, за което се изисква непрекъснато учене и усъсвършенстване, труда да бъде производителен, както и обратна връзка с ръководителите.

Основното условие за поемане на отговорност от страна на работника е информираност и обратната информация за дейността му.

Тъй като успешното изпълнение на определена работа е информацията за самата нея, то информацията, която трябва да бъде предоставена на работника ( служителя), трябва:

да задоволява изискванията за ефективна обратна връзка;
да е навременна;
да е адекватна;
да е оперативна;
да е насочена върху работата му.

Обратната информация е силна със своето въздействие, само тогава, когато се явява като инструмент в ръцете на служителя, с който той се самоизмерва и насочва своите усилия за успешно изпълняване на възложената задача.

Друг основен фактор, формулиран в настоящото проучване, като изискване за постигане на максимално добри резултати в работата и за поемане на отговорност е непрекъснатото обучение. Целите на обученията са да удовлетворява различни потребности, като:

задоволяване потребността на служителя да допринесе с онова, което е научил;
подобряване на собствената си дейност;
подобряване дейността на колегата си;
по-плодотворен, по-ефективен и по-рационален начин на работа.

Чрез непрестанните обучения могат да се решат съпротивлението на работниците срещу иновацията и опасността самите те да \"остареят\", да \"излязат от употреба\".

За постигане на отговорност от страна на работниците, е необходимо да знаят йерархичната структура на компанията, да знаят кои области и задачи са извън техните правомощия, кои са решенията, които не са в тяхните правомощия, да знаят, на кого са подвластни, т.е. към кого да се обърнат за дадено решение, чии решения да не приемат и чии нареждания, да не изпълняват.

ІІІ. ОБОБЩАВАНЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО
Приложение 1
Приложение 2НАЧАЛО      РАННИ ЗАПИСВАНИЯ      ХОТЕЛИ ОНЛАЙН      ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046      EVA AIR      Rent-a-car      Orma Travel © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио