+359 884 754 156
Пон - Пет 9:30 - 18:00 часа
Главно меню

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА „ОРМА-ТРАВЕЛ” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между:

1. „ОРМА-ТРАВЕЛ” ЕООД, ЕИК 175105500, със седалище и адрес на управление в гр. София 1113 район Изток, ул. Незабравка No25 тел.: 029802249, факс: 029802249, електронна поща: office@ormatravel.com, наричано по-долу „ТУРОПЕРАТОР”/ и

2. ПЪТУВАЩИТЕ, които са физически лица - потребители на предоставяните отТУРОПЕРАТОРА услуги.

I. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Чл. 1. Услугите се предоставят от ТУРОПЕРАТОРА въз основа на индивидуален договор за туристически пакет, сключен в писмена форма със съответния ПЪТУВАЩ.

Чл. 2.  Договорът обвързва страните само за изрично описаните в него услуги. Всички не упоменати допълнителни услуги в договора са предмет на отделно споразумение. За тях ПЪТУВАЩИЯТ дължи отделно заплащане.

Чл. 3. За неуредените в индивидуалния договор случаи се прилагат съответните разпоредби на Общите условия. Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор между ТУРОПЕРАТОРА и ПЪТУВАЩИЯ, и имат задължителна сила за тях, освен ако не е изрично уговорено друго в индивидуалния договор.

II. РЕЗЕРВАЦИИ

Чл. 4. Резервации се приемат в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, по телефон, факс или и-мейл.

Чл. 5. Резервацията се счита за валидна след потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА, подписване на Договора за туристически пакет и настоящите Общи условия от страна на ПЪТУВАЩИЯ, както и след внасяне на капаро до 3 /три/ дни от датата на потвърждение от ТУРОПЕРАТОРА.

Чл. 6. TУРОПЕРАТОРЪТ съобразява дейността си с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1107 от 2006г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт. ПЪТУВАЩИЯТ е длъжен да уведоми в писмен вид ТУРОПЕРАТОРА, при сключване на договора,  за пътуващи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.

Чл. 7. За пътувания с автобус и по вода ТУРОПЕРАТОРЪТ съобразява дейността си с изискванията на:

 • Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011г.), по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.
 • Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010г.).

III. ЦЕНА НА УСЛУГАТА. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Плащането се извършва в лева по фиксинг на БНБ към деня на плащането, в брой или по банков път.

 1.  ТУРОПЕРАТОРЪТ може да приема плащания през интернет за някои от предлаганите услуги, както и онлайн плащания за договорени индивидуални услуги, които не са публикувани като общодостъпни оферти в сайта. Примерните карти са Visa - кредитни и дебитни, MasterCard - кредитни и дебитни и Борика. Транзакциите се извършват в български левове (BGN), независимо от избраната от ПЪТУВАЩИЯ валута за визуализиране на цената. Когато валутата е различна от лев, сумата се конвертира до български левове по обявения от БНБ курс за най-много един работен ден назад. Ако избраната валута е Евро(€), сумата се конвертирани по фиксирания валутен курс 1.00 € = 1.95583 лв. 

 2.  При онлайн плащане,  данните за използваната карта са защитени от сървърите на Борика и обслужващата туроператора банка. „Орма Травел”  ЕООД не получава пълната въведена от ПЪТУВАЩИЯ информация за банковата карта, а единствено информация за успешния или не статус на извършената транзакция. 

 3.  Във всички случай, в които се налага възстановяване на платени през интернет суми, възстановяването се извършва чрез обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 10 работни дни от извършване на транзакцията. 

Чл. 9. (1) ПЪТУВАЩИЯТ заплаща уговорената в индивидуалния договор цена на туристическия пакет, както следва:

 1. ПЪТУВАЩИЯТ внася капаро в размер на 50% от общата цена, ако не е упоменато друго в индивидуалния договор, в срок до три дни от подписването му.
 2. ПЪТУВАЩИЯТ  заплаща остатъка от цената в размер на 50% от нея в срок до 45 дни преди датата на пътуване, ако не е уговорено друго в индивидуалния договор.

Чл. 10. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да обявява промоционални цени за ранни записвания или други промоции. Промоционалните оферти са валидни само за сроковете и при условията, които са обявени. В случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ обяви промоционални цени след сключване на съответния договор за организирано туристическо пътуване, то същите се прилагат само за новозаписани ПЪТУВАЩИ, при съответните условия и не могат да бъдат повод за искане от страна на ПЪТУВАЩИЯ, и/или останалите ПЪТУВАЩИ по договора за редуциране на цената или основание за рекламация.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЪТУВАЩИЯ

Чл. 11. ПЪТУВАЩИЯТ има право да получи от ТУРОПЕРАТОРА услугата, по начина в сроковете и при условията, описани в индивидуалния договор за туристически пакет, Стандартния формуляр към него и настоящите Общи условия.

Чл. 12. ПЪТУВАЩИЯТ  се задължава да заплати в пълен обем и в установените в Договора за туристически пакет срокове стойността на туристическите услуги.

Чл. 13. ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.

Чл. 14. ПЪТУВАЩИЯТ има право да се откаже от сключения с ТУРОПЕРАТОРА договор, по всяко време, преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Отказът може да бъде направен след заплащане на посочените в индивидуалния договор разходи по прекратяването му.

Чл. 15. (1) ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му.

       (2) В случаите по предходната алинея всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са сметка на ПЪТУВАЩИЯ. В този случай ПЪТУВАЩИЯТ няма право да предявява претенции спрямо ТУРОПЕРАТОРА за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.

Чл. 16. (1) ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати индивидуалния договор за туристически пакет, без да дължи такса за това, в случай че са настъпили непреодолими и извънредни обстоятелства, в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които са от значение за изпълнението на договора или за превоза до дестинацията.

             (2) В случаите по предходната алинея, ПЪТУВАЩИЯТ има право да му бъде върната пълната сума, заплатена до момента, но не и да претендира допълнително обезщетение.

Чл.17. (1) ПЪТУВАЩИЯТ има право  да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания по сключения договор, след като е отправил предизвестие до ТУРОПЕРАТОРА, в срок не по-късно от 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

          (2) След направеното прехвърляне лицето, което прехвърля и лицето, на което е прехвърлен договорът, са солидарно отговорни към ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Третото лице е длъжно да декларира, че приема прехвърлянето, както и че е запознато с условията на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

Чл. 18. ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен, преди сключването на договорa за туристически пакет, да запознае ПЪТУВАЩИЯ с основните характеристики на договора.

Чл. 19.ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен да сведе до знанието на ПЪТУВАЩИЯ всяка промяна в предоставената преди сключването на договора информация относно туристическия пакет. В противен случай ПЪТУВАЩИЯТ се счита необвързан с измененията.

Чл. 20.ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за изпълнението и качеството на всички туристически услуги, включени в договора за туристически пакет,  съобразно Закона за туризма.

Чл.  21.ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за изпълнение на всички услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо дали се изпълняват от него, или от друг доставчик на туристически услуги.

Чл. 22. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет като възстанови на ПЪТУВАЩИЯ всичките му плащания, направени до момента, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

 1. Набраният брой участници за туристически пакет е по-малък от минималния брой (в зависимост от обявената програма), посочен в договора и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора не по-късно от:
 2. 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
 3.  7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни;
 4. 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от 2 дни.

(2) Вън от случаите по ал. 1 по-горе, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет като възстанови на ПЪТУВАЩИЯ всичките му плащания, направени до момента, без да дължи допълнително обезщетение, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора, без необосновано забавяне, преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

Чл. 23. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, включително когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПЪТУВАЩИЯ, като:

 1. осигури полезна информация за здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
 2. окаже съдействие на ПЪТУВАЩИЯ  да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.

            (2) Когато затруднението на ПЪТУВАЩИЯ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изисква заплащането на разумна такса за оказаното съдействие, която не надвишава действителните разходи, направени от него.

Чл. 24.(1) Когато договорът за туристически пакет включва и превоз на пътници, ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява връщането на ПЪТУВАЩИЯ до началния пункт на пътуването с равностоен вид транспорт без необосновано забавяне и без допълнителни разходи за ПЪТУВАЩИЯ.

         (2) Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПЪТУВАЩИЯ, както е предвидено в договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема разходите за настаняването на ПЪТУВАЩИЯ по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от 3 нощувки. Посоченото ограничаване на сроковете не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност,  както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че ТУРОПЕРАТОРЪТ е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ

Чл. 25. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличи договорената обща пакетна цена на пътуването най-късно 20 /двадесет/ дни преди началната дата на пътуването като своевременно уведоми за тази промяна ПЪТУВАЩИЯ на ясен и разбираем език при увеличаване на:

 1. Цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
 2. Увеличаване размера на данъци или такси върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;
 3. Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, след сключването му, с повече от 5%.

             (2) Промяна на цената с по-малко от 8% се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване от страна на ПЪТУВАЩИЯ.

Чл. 26. ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен да информира в писмена форма ПЪТУВАЩИЯ за промяната в общата цена в срок от 2 /два/ дни след възникване на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, но не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

Чл. 27. В случай че ПЪТУВАЩИЯТ не е получил информация преди сключването на договора за всички такси, плащания и допълнителни разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от него във връзка с изпълнението на туристическия пакет, той не дължи тяхното заплащане.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ. ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ-ЗАМЕСТИТЕЛ

Чл. 28. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промяна на указаните хотели, заведения за хранене или развлечения с такива от същата категория и същото местоположение, в срок от 2 /два/ дни от възникването на обстоятелствата, които налагат промяната, но не по-късно от 10 /десет/ дни преди пътуването. Тази промяна се счита за незначителна и ПЪТУВАЩИЯТ няма право да се откаже от пътуването поради тази причина. ТУРОПЕРАТОРЪТ  уведомява ПЪТУВАЩИЯ за подобна промяна.

Чл. 29.ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото си да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПЪТУВАЩИЯ. Тази промяна се счита за незначителна и не е основание за  отказ от пътуването поради тази причина.

Чл. 30. ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото си да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПЪТУВАЩИЯ. Тази промяна се счита за незначителна и не е основание за  отказ от пътуването поради тази причина.

Чл. 31.  ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото си да променя местата за настаняване на ПЪТУВАЩИЯ  в превозното средство, с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини. Тази промяна се счита за незначителна и не е основание за  отказ от пътуването поради тази причина.

Чл. 32. ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва правото си да променя дните на провеждане на обявените в програмата екскурзии и допълнителни мероприятия, ако са настъпили причини, които правят невъзможно провеждането им в обявения ден, като е необходимо своевременно да уведоми за това  ПЪТУВАЩИЯ. Тази промяна се счита за незначителна и не е основание за  отказ от пътуването поради тази причина.

Чл. 33. (1) В случаите, когато, преди започването на изпълнението на туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите или не може да изпълни някое от специфичните изисквания на пътуващия, или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да извести ПЪТУВАЩИЯ за тези обстоятелства не по-късно от 10-дни преди началната дата на пътуването.

              (2) В случаите по предходната алинея 1 ПЪТУВАЩИЯТ има право:

 1. да приеме предложената промяна в тридневен срок, считано от получаване на известието по предходната алинея, ИЛИ
 2. да прекрати договора, без да заплаща такса за това.

           (3) Ако ПЪТУВАЩИЯТ не извести в тридневен срок ТУРОПЕРАТОРА за своето решение, се счита, че е съгласен с измененията.

Чл. 34. (1) Ако ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора за туристически пакет при условията на чл. 33, ал. 2, т. 2 по-горе, той има право да сключи договор за туристически пакет - заместител, който е със същото или по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.

        (2) Ако предлаганите в пакета-заместител услуги са с по-ниско качество или стойност, ПЪТУВАЩИЯТ има право на съответно намаление на цената.

            (3) Пътуващият не е длъжен да приеме направените промени, ако намалението на цената е незначително или предлаганите в пакета-заместител туристически услуги не са сравними с първоначално уговореното.

Чл. 35. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно чл. чл. 33, ал. 2, т. 2 и ПЪТУВАЩИЯТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от него или от негово име в срок до 7 дни след получаване на отказа,  в 14-дневен срок от прекратяването на договора.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ В СЛУЧАЙ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ В ПРЕДОСТАВЯНАТА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА

Чл. 36. ПЪТУВАЩИЯТ е задължен да информира ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие в предоставяната туристическа услуга, включена в договора за туристически пакет.

Чл. 37. (1) Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато това не е възможно или е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.

Чл. 37а.(1) В случаите, посочени в чл. 36 по-горе, ПЪТУВАЩИЯТ се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите на място, както и незабавно да уведоми ТУРОПЕРАТОРА чрез електронна поща или в писмена форма, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

              (2) Ако искането на ПЪТУВАЩИЯ не бъде удовлетворено на място, последният има право да предяви пред ТУРОПЕРАТОРА рекламация в писмена форма, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението, в 14- /четиринадесет/ дневен срок от завършване на туристическото пътуване, предмет на договора за туристически пакет.

             (3) ПЪТУВАЩИЯТ има право да предяви рекламацията и в устна форма, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ съставя, а ПЪТУВАЩИЯТ подписва протокол за предявената рекламация.

           (4) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе становище по рекламацията в 30-/тридесет/ дневен срок от датата на получаването й.

             (5) ТУРОПЕРАТОРЪТ оставя без разглеждане рекламацията, в случай че в срока по ал. 1 по-горе (незабавно след откриване на несъответствието) ПЪТУВАЩИЯТ не е уведомил ТУРОПЕРАТОРА за несъответствието на услугата с уговореното в договора за туристически пакет.

 Чл. 38. (1) В случай че ТУРОПЕРАТОРЪТ не отстрани несъответствието, ПЪТУВАЩИЯТ има право на обезщетение за вреди и подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на ПЪТУВАЩИЯ.

            (2) Алтернативно, в случай че ТУРОПЕРАТОРЪТ не отстрани несъответствието в рамките на разумен срок, определен от ПЪТУВАЩИЯ, последният може сам да направи това и да поиска от ТУРОПЕРАТОРА възстановяване на необходимите разходи. ПЪТУВАЩИЯТ не дава срок, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ откаже да отстрани несъответствието или в случаите, когато е необходимо отстраняването на несъответствието да стане незабавно.

IX. ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА ЗА ВРЕДИ

Чл. 39. ПЪТУВАЩИЯТ има право да получи обезщетение за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди с доказан размер на същите от виновно неизпълнение на програмата за туристическо пътуване, освен в случаите, когато това се дължи на :

 1. ПЪТУВАЩИЯ;
 2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
 3. Непреодолима сила или събитие, която не може да се предвиди или избегне.

Чл. 40. ПЪТУВАЩИЯТ има право да получи обезщетение на стойност, равна на заплатеното капаро при пълно неизпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА и по вина на последния.

Чл. 41. Освен в случаите на нанесена телесна повреда на ПЪТУВАЩИЯ, причинена поради неизпълнение на задължения на ТУРОПЕРАТОРА и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА при неточно изпълнение на този договор не може да надвишава трикратния размер на цената на туристическия пакет.

Чл. 42. Давността за предявяване на посочените по-горе в настоящия раздел IX обезщетения е две години.

Чл. 43. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира ПЪТУВАЩИТЕ, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма.

Чл. 44. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира ПЪТУВАЩИТЕ  за разходи извън туристическия пакет.

Чл. 45. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, посочен в договора.

Чл. 46. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в мястото на настаняване.

Чл. 47. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от ПЪТУВАЩИЯ правонарушения.

X. ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ. ВИЗИ. МЕДИЦИНСКИ И САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ.

Чл. 48. ПЪТУВАЩИЯТ има право да бъде запознат с условията за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет.

Чл. 49.  ПЪТУВАЩИЯТ има право да получи информация за условията за сключване на доброволен или на задължителен договор за застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране в случай на злополука, болест или смърт.

Чл. 50. ТУРОПЕРАТОРЪТ декларира, че има сключен застрахователен договор по чл. 97 ал.1 от Закона за туризма с ЗД „ЕВРОИНС “ АД. Номерът на застрахователната полица е № 0650000058.

Чл. 51.ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя задължителна/доброволна медицинска застраховка на ПЪТУВАЩИЯ за пътувания извън страната по стандартните условия на ЗД „ЕВРОИНС” АД, като предоставя на ПЪТУВАЩИЯ оригинална застрахователна полица преди началото на пътуването. Съществените елементи на сключената застраховка за медицински разходи при болест и злополука на туриста са:

 1. Срещу платена застрахователна премия застрахователят сключва застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица, да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
 2. Застраховката е валидна за цял свят, с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на застрахования (в случай, че е различна от България).
 3. Застрахователната сума и срокът на застраховката са посочени в съответната застрахователна полица.
 4. Условията по застраховката са посочени в Общите условия на застрахователя и застрахователната полица.

Чл. 52. Застраховката по чл. 51 може да не се сключи, когато ПЪТУВАЩИЯТ представи пред ТУРОПЕРАТОРА валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.

Чл. 53. ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага възможност за сключване на застраховка “Отмяна на пътуване“ на стойност между 1,50% и 3,30% от стойността на туристическия пакет, в зависимост от продължителността на периода до началото на пътуването. Застраховката се сключва до 5 дни от датата на сключване на Договор за пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотел.

Чл. 54. Всеки ПЪТУВАЩ може да сключи допълнителна доброволна застраховка за покриване на допълнителни рискове като за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на ПЪТУВАЩИЯ в случай на смърт и други.

Чл. 55. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, се изисква допълнително нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че Е/са съгласни детето му/им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.

Чл. 56. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПЪТУВАЩИЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

Чл. 57. За страните, за които се изисква виза, при поискване от ПЪТУВАЩИЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя необходимите документи, изискуеми от съответното посолство - резервации, билети, ваучери, застраховки.

Чл. 58. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на консулската служба към посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.

Чл. 59. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи неустойки или обезщетения, както и връщане на суми по договора, ако ПЪТУВАЩИЯТ не вземе участие в пътуването поради това, че не разполага с редовни документи.

Чл. 60. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение в случай, че ПЪТУВАЩИЯТ не е изпълнил съответните здравни изисквания и не е допуснат до територията на съответната страна.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 61. (1) ПЪТУВАЩИЯТ с настоящото декларира, че е запознат с Декларацията за поверителност и защита на личните данни на „ОРМА ТРАВЕЛ” ЕООД.

          (2) ПЪТУВАЩИЯТ  декларира, че е запознат, че предоставените от него лични данни във връзка с настоящия договор, ще бъдат обработвани за целите на изпълнение на настоящия договор.

           (3) ПЪТУВАЩИЯТ декларира, че е запознат, че личните му данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, както и че негови лични данни могат да бъдат събирани от трети лица, за целите на изпълнението на настоящия договор.

         (4) ПЪТУВАЩИЯТ декларира, че е запознат с правата си, отнасящи се до достъп, изтриване, коригиране, преносимост, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването и правото му на жалба до Комисията за защита на личните данни.

XII. ДРУГИ

 

Чл. 62. Договорът за туристически пакет е валиден от датата на подписването на индивидуалния договор.

Чл. 63.  Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен договора, а за всички неуредени въпроси се прилага Закона за туризма и българското законодателство.

Чл. 64. При изменение на договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Чл. 65.     Всички спорове между страните, свързани с изпълнение, неизпълнение, действителност и тълкуване на настоящия договор, както и на приложенията към него, се решават от страните по доброволен път и с взаимни отстъпки, а ако това не е възможно – по съдебен ред.

Чл. 66. Нищожността на отделни разпоредби или части от тях на настоящия договор не води до нищожност на целия Договор или до нищожност на цялата разпоредба. В случай че някоя от разпоредбите на този Договор е нищожна, тя се замества от съответната императивна норма от действащото законодателство.

 

Банкови сметки на Орма Травел ЕООД:
Райфайзенбанк
Банков код: RZBBBGSF
сметка в лева: BG38RZBB91551060687016
сметка в евро: BG26RZBB91551460687005
 

 

 

© 2024 Орма Травел - почивки, екзотични пътешествия, хотели Уеб дизайн от informano
Затвори
Вашият e-mail
Парола
x
OK
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!